Druhy odpadu a ceník

Přehled druhů odpadů na vstupu do zařízení

V zařízení jsou využívány následující druhy materiálů

10 09 03

Pecní struska (pouze ze slévání železných odlitků)

10 09 08

Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 07 (pouze ze slévání železných odlitků – po granulometrické úpravě)

10 12 01

Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním

10 12 06

Vyřazené formy (v případě potřeby po granulometrické úpravě)

10 12 08

Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování) (v případě potřeby po granulometrické úpravě)

10 12 13

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku (jen odvodněné, neuvolňující kapalnou fázi)

16 11 06

Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 05 (v případě potřeby po granulometrické úpravě)

17 01 01

Beton (v případě potřeby po granulometrické úpravě)

17 01 02

Cihly (v případě potřeby po granulometrické úpravě)

17 01 03

Tašky a keramické výrobky (v případě potřeby po granulometrické úpravě)

17 01 07

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 (demoliční práce – v případě potřeby po granulometrické úpravě)

17 03 02

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 05 04 01

Sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží (jen odvodněné, neuvolňující kapalnou fázi)

17 05 06

Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05

20 02 02

Zemina a kameny

Ceník

Do 30 cm (kromě asfaltu) 110 Kč / tuna

Nad 30 cm (a veškerý asfalt) 280 Kč / tuna